Planowany nabór w ramach działania 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego już w II kwartale 2016 roku.

Przewidziany budżet to 70 mln zł !!!

Typy projektów :

1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii15, biogazu i biomasy. Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:


-energia wodna (do 5 MWe),
-energia wiatru (do 5 MWe),
-energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
-energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii elektrycznej),
-energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),
-energia biomasy (do 5 MWt/MWe)


Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych / ciepłowniczych.
Inwestycje mogą być realizowane w formie „projektów parasolowych”.
”Projekt parasolowy” – w tego typu projektach beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wykonanie mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu danej gminy. Energia wytworzona w mikroinstalacji powinna być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych, a tylko jej niewykorzystana część może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej. Ostatecznymi odbiorcami projektu mogą być osoby fizyczne. Beneficjent zobowiązany jest do wybrania ostatecznych odbiorców wsparcia w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedurze. Beneficjentem (wnioskodawcą) „projektu parasolowego” mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Pozostałe podmioty wymienione w pkt. 11 SZOOP mogą być partnerami projektu.
Wsparcie, na rzecz odbiorcy ostatecznego, udzielane jest w formie pomocy de minimis, jeżeli członkiem gospodarstwa domowego, w którym instalowane jest mikroźródło OZE, jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą.

2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji16 ze źródeł odnawialnych.
Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW.
Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych / ciepłowniczych.

3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE17.
Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

O dofinansowanie mogą aplikować:


1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
3. jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
4. przedsiębiorstwa,
5. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
6. szkoły wyższe,
7. organizacje pozarządowe,
8. podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,
9. porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

W przypadku „projektów parasolowych” beneficjentem mogą wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Partnerem „projektu parasolowego” mogą być pozostałe podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w niniejszym działaniu.
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu.